Path:

Drepturi si obligatii

Cum pot deveni membru al fondului VITAL?

Ti-am pregatit mai jos o serie de conditii pe care va trebui sa le indeplinesti potrivit legislatiei in vigoare pentru a putea beneficia de pensie privata fiind membru a Fondului VITAL.

Pot deveni membrii ai Fondului VITAL urmatoarele categorii de angajati:

 • persoanele ce desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca;
  functionarii publici;
 • persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii legislative, executive sau judecatoresti, pe toata durata exercitarii mandatului;
 • membrii cooperatori ai unei organizatii cooperatiste mestesugaresti;
 • somerii care beneficiaza de indemnizatia de somaj;
 • persoanele care se afla intr-una din urmatoarele situatii:
 • asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
 • administratori sau manageri, care au incheiat un contract de administrare sau de management;
 • membrii ai unei asociatii familiale;
 • persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente;
 • persoanele angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
 • alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
 • persoanele asigurate in sistemul public pe baza de contract de asigurare sociala in onditiile legii privind sistemul public de pensii.
 • cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, a caror identitate nu constituie informatie clasificata, potrivit legii;
 • alte persoane asigurate in sistemul public de pensii in condițiile legii.


Care sunt DREPTURILE participantului la fondul VITAL?

 • participantul are drept de proprietate asupra activului personal din contul sau individual la Fondul VITAL. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, nu poate fi cesionat sau gajat, sub sanctiunea nulitatii actelor respective;
 • participantii au dreptul intangibil la obtinerea unei pensii private, de la data intrunirii conditiilor legale de pensionare, astfel cum aceasta este stabilita in sistemul public de pensii, precum si de la data pensionarii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit reglementarilor legale in vigoare din sistemul public de pensii. Cuantumul garantat al pensiei private este cel putin egal cu totalul contributiilor varsate la Fondul de pensii, diminuate cu comisioanele platite in limitele legii si cu penalitatile prevazute in cazul transferului la un alt fond de pensii administrat privat, in conditiile stabilite in prospectul schemei de pensii si cu respectarea conditiilor si termenelor prevazute de legislatia in vigoare la data platii, respectiv transferului;
 • suma totala cuvenita pentru pensia privata nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor platite diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale;
 • drepturile beneficiarilor, in cazul decesului participantului anterior deschiderii dreptului la pensia privata, sunt aceleasi cu cele ale participantilor la fondul de pensii;
 • participantii au dreptul de a fi informati de catre Aegon cu privire la participarea lor la ondul VITAL;
 • participantii au dreptul de a-si transfera activul personal la un alt fond de pensii administrat privat. In cazul in care acest transfer se solicita mai devreme de 2 ani de la data validarii la Fondul VITAL, participantul datoreaza o penalitate de transfer
 • toti participantii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.


Care sunt OBLIGATIILE participantului la fondul VITAL?

 • obligatia de a notifica Aegon despre deschiderea dreptului la pensie privata și de a depune la sediul acestuia documentele necesare;
 • obligatia de a accepta comisioanele si costurile prevazute in Prospectul schemei de pensii;
 • obligatia de a notifica Aegon intentia de a adera la alt fond de pensii administrat privat, cu 30 de zile calendaristice inainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii si de a-i trimite administratorului Aegon o copie de pe noul act de aderare;
 • participantul Fondului VITAL este obligat sa notifice in scris Aegon si angajatorul sau, dupa caz, orice modificare referitoare la datele sale personale, insotite de copiile actelor doveditoare eliberate de institutiile abilitate, in termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestora.