Path:

Dictionar de termeni

Drumul catre simplificarea problemelor vietii cere uneori sa intelegi si termenii din domeniul asigurarilor si investitiilor. Ti-am pregatit mai jos o lista a cuvintelor pe care noi le folosim in mod constant in prezentarea produselor si ofertelor noastre.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

ABATERE PASIVA DE LA GRADUL DE RISC

Depasirea ori scaderea fata de limitele de incadrare aferente fiecarui grad de risc, dar fara ca administratorul sa cumpere sau sa vanda instrumente financiare;

ABATERE PASIVA DE LA LIMITELE INVESTITIONALE

Depasirea ori scaderea fata de limitele investitionale, aparuta fara ca administratorul sa cumpere sau sa vanda instrumentele financiare respective;

ACT INDIVIDUAL DE ADERARE

Un inscris prin care o persoana isi manifesta actul de vointa de a fi parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii private;

ACTIV NET TOTAL AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT LA O ANUMITA DATA

Valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului (costuri de administrare, taxe, contracte in curs de plata) din valoarea activelor acestuia la acea data;

ACTIV PERSONAL

Suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond;

ACTIVE ALE UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

Instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale (sume de bani) ale participantilor;

ADMINISTRATOR

Societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii si, optional, furnizarea de pensii private;

AGENT DE MARKETING AL FONDULUI DE PENSII

Persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obtina acordul de aderare al participantilor;

AGENTII DE RATING

Agentiile internationale de evaluare a riscului, ale caror calificative sunt luate in considerare la incadrarea instrumentelor financiare in categoria „investment grade” sunt Fitch, Moody’s si Standard & Poor’s;

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - SECTORUL PENSIILOR PRIVATE, DENUMITA IN CONTINUARE ASF

Autoritatea administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica, a carei autoritate se exercita pe intreg teritoriul Romaniei si care functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 50/2005 aprobata si modificata prin Legea nr. 313/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea ASF-Sector pensii Private, deasemenea modificata si completata prin Legea nr. 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative;

B

BENEFICIAR

Se refera la persoana fizică sau juridică îndreptăţită după caz să primească conform condiţiilor contractuale sau legii, indemnizaţia de asigurare sau beneficiul de maturitate.

BENEFICIAR

Mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

BENEFICII COLATERALE

Orice avantaje, precum cele banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;

C

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Contractul incheiat intre administrator si participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;

CONTRACT DE DEPOZITARE

Contractul incheiat intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat in relatiile cu tertii si depozitar, avand ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;

CONTRIBUTII

Sumele platite de participanti si/sau in numele acestora la un fond de pensii administrat privat;

D

DEPOZITAR

Institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, ori sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de ASF-Sector Pensii Private pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii administrat privat;

F

FOND DE GARANTARE A PENSIILOR

Fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat si supravegheat de ASF-Sector Pensii Private;

FONDUL DE PENSII

Fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi;

G

GRAD DE RISC MEDIU AL UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

Gradul de risc calculat se regaseste intre 10%, exclusiv si 25%, inclusiv, aplicabil pentru Fondul VITAL dupa data de 05.07.2012;

I

INVESTITII PRIVATE DE CAPITAL

Private equity – investitii pe termen lung in actiuni ale companiilor care nu sunt listate pe o piata reglementata, ce presupun o strategie activa prin implicarea directa a administratorului de fonduri de pensii private in managementul companiei detinute astfel, in scopul obtinerii de plusvaloare in raport cu investitia initiala, si care pot fi:

(i) investitii intr-o companie nou-infiintata sau intr-o companie existenta, cu scopul dezvoltarii acesteia in baza analizei unui plan de afaceri;
(ii) cumpararea de actiuni in vederea dobandirii unei pozitii de control sau de actionar la o companie existenta in baza analizei unui plan de afaceri;

INVESTMENT GRADE

Calificativul de performanta acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa acestuia, emitentului de catre agentiile de rating, conform grilelor de evaluare specifice acestora;

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA

Investitii in actiuni, obligatiuni sau titluri de participare emise de entitatile special create pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura, companii private sau companii private in colaborare cu institutii ale sectorului public;

INSTRUMENTE FINANCIARE INSEAMNA

a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;
e) contracte forward pe rata dobanzii;
f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni;
g) optiuni pe orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii;
h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata;

INSTITUTIE DE COLECTARE

Institutia care are ca atributie legala colectarea contributiilor individuale de asigurari sociale, respectiv Agenția Naționala de Administrare Fiscala;

INSTITUTIE DE EVIDENTA

Institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii, respectiv Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale;

INSTRUMENTE CU RISC SCAZUT (IRS)

Instrumentele cu venit fix, respectiv: i) titluri de stat ii) obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale, iii)  obligațiuni corporatiste si municipale care au garantia explicita si integrala a statului;

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

Instrumente financiare, combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementari ale Comisiei Nationale de Valori Mobiliare;

O

OPCVM TRANZACTIONABIL

Exchange traded fund – organism de plasament colectiv in valori mobiliare, autorizat in conformitate cu reglementarile comunitare in vigoare, care este tranzactionat pe o piata reglementata;

P

PROSPECT AL SCHEMEI DE PENSII PRIVATE

Documentul care cuprinde termenii schemei de pensii;

PONDERE ZILNICA A UNUI FOND

Raportul dintre activul net al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate in ziua respectiva;

PROVIZION TEHNIC

Un volum adecvat de active corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice si pe cele privind investitiile;

PLATITOR

Persoana fizica sau juridica care, dupa caz, retine si vireaza contributia individuala de asigurari sociale;

PENSIE PRIVATA

Suma platita periodic participantului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public;

PARTICIPANT

Persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii si care are un drept viitor la o pensie privata;

R

RATA MEDIE PONDERATA DE RENTABILITATE A TUTUROR FONDURILOR

Reprezinta suma produselor dintre rata de rentabilitate anualizata a fiecarui fond de pensii si ponderea medie a fondului de pensii in totalul fondurilor de pensii administrate privat, pe o perioada;

RATING

Calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa acestuia, calificativul acordat emitentului de catre o agentie de rating ca urmare a evaluarii riscurilor asociate acestuia;

REVERSE REPO

Acord prin care fondul de pensii cumpara active eligibile pentru tranzactionare si care implica transferul proprietatii asupra activelor eligibile respective de la vanzator la cumparator, cu angajamentul vanzatorului de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara si la un pret stabilit la data incheierii tranzactiei;

RISCURI BIOMETRICE

Riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate;